Go to content

 

 

   Liceul Tehnologic "Stefan Hell" Sântana

 

     COMISIA  METODICĂ  A  DIRIGINŢILOR

Puncte  tari :

 1. Buna colaborare cu părinţii.
 2. Satisfacerea nevoilor educative ale elevilor realizată prin serbări şcolare, excursii, vizitarea de puncte turistice de mare importanţă culturală şi istorică, concursuri sportive.
 3. Implicarea cadrelor didactice în derularea activităţilor extracurriculare.
 4. Semnarea mai multor acorduri de parteneriat naţionale şi internaţionale în vederea realizării de activităţi şcolare şi extraşcolare.
 5. Participarea cadrelor didactice la programe de formare şi formare continuă.
 6. Întocmirea Acordului de parteneriat pentru educaţie între şcoală şi familie.
 7. Buna efectuare a serviciului pe şcoală de către toate cadrele didactice.
 8. Buna colaborare cu Poliţia şi autorităţile locale.

 

Puncte  slabe :

 1. Probleme disciplinare provocate de către unii elevi.
 2. Lipsa de fonduri financiare pentru organizarea de excursii, drumeţii, concursuri cu premii, etc.

 

Recomandări :

Identificarea şi monitorizarea „elevilor problemă” şi intensificarea îndrumării lor prin colaborarea directă cu părinţii, consilierul psiholog.
Identificarea şi contactarea sponsorilor.

 

                                                                                            Responsabili,
                                                                                  Prof.  Pătrăuţă Ioana, Prof. Raab Melania

 

 

Activitatea comisiei metodice
„om  şi  societate”

 

  La catedra  ariei curriculare Om şi societate condusă de Filimon Stana s-au evidenţiat relaţiile de interdisciplinaritate, optimizarea activităţii didactice prin folosirea calculatorului, rolul testelor pentru pregătirea elevilor pentru examenele de capacitate.

 

PUNCTE TARI
Activităţile în comisia metodică „Om şi societate” au fost planificate lunar, la ele au participat cu referate, lecţii demonstrative discuţii, toţi membrii comisiei.
Conţinutul activităţilor a cuprins:

 • modalităţi eficiente de proiectare a demersului didactic, centrat pe unitatea de învăţare şi avantajele sale;
 • aplicarea unor metode moderne, eficiente:
 • învăţarea activă şi gândirea critică aplicate la texte narative - modalităţi concrete de aplicare a lor,  

           b.   învăţarea prin colaborare şi tehnici de redactare;

 • pregătirea pentru testarea naţională, prin testele aplicate elevilor;

-   pregătirea elevilor pentru olimpiadele şi concursuri şcolare

 • achiziţionarea de material didactic
 • rolul formării competenţelor specifice demersului didactic

PUNCTE SLABE

 • puţine asistenţe la clase

PROPUNERI

 • conlucrarea profesorilor în cadrul comisiei privind interdisciplinaritatea

Catedra de matematică

 

La catedra de matematică, condusă de Coica Ancuţa tematica activităţilor a cuprins lecţii demonstrative, organizarea testelor iniţiale, proiectarea pe unităţi de învăţare, referate, participare la concursuri.

 

PUNCTE TARI
  
-   profesori calificaţi, titular, cu gradul didactic I sau II
-   climat educativ pozitiv
-   implicarea tuturo profesorilor în realizarea activităţilor propuse

 • testarea iniţială la clasa a V-a, şi a IX - a urmată de stabilirea de măsuri pentru remediere
 • evaluarea modernă, strategii de proiectare, organizare şi  realizare a activităţilor didactice
 • lecţii desfăşurate la cabinetul SEI
 • dezbateri şi lecţii deschise
 • pregătirea elevilor pentru teze şi concursuri şcolare
 • participarea la concursul LUMINA MATH  (98 de elevi)

PUNCTE SLABE

 • lipsa unor manuale adecvate programei
 • lipsa truselor de geometrie pentru tablă
 • legătura dificilă cu ciclul primar, din cauza orarului încărcat
 • studiul individual al elevilor este aproape inexistent
 • rezultate slabe la testele iniţiale, sau unele teste sumative
 • dezinteresul unor elevi pentru pregătirea lor pentru teze şi teste
 • interes scăzut pentru participarea la olimpiade si concursuri şcolare datorită gradului sporit de dificultate al subiectului

MĂSURI

 • folosirea cabinetului SEI, CDI şi laborator de matematică
 • menţinerea unui climat de competiţie, în clase
 • perfecţionarea continuă a profesorilor de matematică
 • participarea cu elevii la concursuri de matematică
 • ofertă de opţionale

Comisia metodică de limbi moderne

            Activităţile Catedrei de limbi moderne, în anul şcolar 2009 – 2010, au avut în vedere obiectivele de referinţă prestabilite prin planul de lucru. S-au desfăşurat activităţi de predare – invăţare, focalizându-se nevoile cultural – educative ale elevilor, prin programe şi proiecte şcolare, bazate pe cooperarea între şcoli europene, contribuind astfel la formarea armonioasă a personalităţii elevilor.

 

Puncte tari

 • utilizarea materialelor didactice moderne şi eficiente (computerul, planşe, audio casete, CD-uri, dicţionare, retroproiector)
 • participarea la concursuri şi olimpiade şcolare (Cangurul lingvist “ secţiunea Engleză – Germană şi Evaluare in Educatie), proiecte şcolare internaţionale (ScRoLL 2010 şi 7 ţări, 8 poveşti ).
 • demararea examenului de limba engleză Cambridge ESOL, Young Learners English Testing ( cls. IV-a) mai 2011.
 • implicarea cadrelor didactice în derularea activităţilor de formare continuă
 • realizarea indicatorilor de performanţă propuşi prin sprijinirea elevilor cu probleme.
 • buna colaborare cu părinţii

Puncte slabe

 • lipsa fondurilor financiare pentru achiziţionarea de aparate audio care sa fie suficiente pentru toate cadrele didactice cle comisiei.
 • studiul individual al elevilor este foarte scazut

Recomandări

 • identificarea şi contactarea sponsorilor.
 • oferta variata de optionale de limbi moderne

  Responsabil de comisie,
  Prof. Adriana Geoldeş.

 

Activitatea comisiei metodice
„Ştiinţe şi tehnologie”

 

PUNCTE TARI

 • întocmirea planificărilor anuale şi semestriale la toate disciplinele ariei curriculare
 • s-a folosit baza materială de care dispune şcoala (cabinete, laboratoare, material din CDI şi AEL) în predare şi evaluare
 • participarea  membrilor comisiei la toate acţiunile de formare şi perfecţionare
 • calificativul membrilor comisiei a fost FB.

 

PUNCTE SLABE

 • nu s-au ţinut toate şedinţele Comisiei metodice din cauze obiective
 • nu s-au realizat interasistenţe din partea membrilor comisiei
 • pregătirea şi participarea la olimpiadele şcolare

 

PROPUNERI

 • temele alese pentru activitatea comisiei să aibă atât caracter instructiv cât şi metodico-practic
 • evaluarea elevilor să fie continuă
 • urmărirea mai atentă a disciplinei elevilor şi participarea lor mai activă la lecţii
 • să se acorde două zile libere elevilor care urmează să participe la fazele judeţene ale olimpiadelor şcolare

 

Activitatea comisiei metodice
Discipline tehnice

 

Catedra “Discipline tehnice” cuprinde 4 membrii titulari şi 3 profesori suplinitori. Aceştia sunt :

 1. Filimon Ştefan - inginer mecanic agricol
 2. Crişan Cornelia - economist
 3. Tarce Mihaela - economist
 4. Zerna Ioan -  maistru instructor
 5. Suciu Ionela - suplinitor
 6. Maralescu Mihai - suplinitor
 7. Craivan Vasile - suplinitor

Pe parcursul semestrului I an şcolar 2010 - 2011 au fost desfăşurate următoarele activităţi :


- au fost propuse de către profesorii de specialitate opţionalele CDL pentru anul şcolar 2010-2011, acestea fiind aprobate de către Inspectoratul Şcolar Arad;
- selecţia pe compartimente a asociaţilor din cadrul firmei de exerciţiu FE OLD ART SRL şi desfăşurarea interviului propriu-zis;

 


- prezentarea elevilor din clasele a XII-a şi a XIII-a a temelor pentru certificarea competenţelor profesionale şi alegerea de către aceştia a temelor
- în cadrul comisiei metodice la disciplinele economice la nivel judeţean a avut loc activitatea de inaugurare a firmelor de exerciţiu în cadrul căreia profesorii de specialitate împreună cu reprezentanţii elevilor din clasa a XI-a A au realizat şi prezentat standul firmei de exerciţiu FE OLD ART SRL.

Responsabil,

Prof. Tarce Mihaela

 

Catedra de educaţie fizică şi sport

PUNCTE TARI

 • bază sportivă bine dotată
 • 30 mingi de fotbal, 20 mingi de handbal, 2 mingi de volei primite din fonduri guvernamentale, echipament sportiv complet pentru competiţiile sportive
 • calificări la faza judeţeană din cadrul O.N.S.S. la handbal (fete şi băieţi ciclul gimnazial, fete ciclul liceal), şah, tenis de masă
 • locul IV la faza judeţeană din cadrul O.N.S.S.  echipa de fotbal / ciclul liceal
 • locul I handbal băieţi cls. V – VIII
 • locul III handbal fete liceu
 • locul IV la faza judeţeană din cadrul O.N.S.S.  eleva Reinholz Gerlinde cls.  XII A - şah
 • locul I la faza judeţeană din cadrul O.N.S.S.  eleva Creţ Cristiana cls. VI E - şah
 • participarea echipei de fotbal ale şcolii (născuţi în 1998) la Turneul internaţional „Cupa de Crăciun -  Atletico”, desfăşurat la Arad
 • locul I , locul II şi menţiune la expoziţia de Crăciun de  la „Liceul de Artă“ Arad
 • participarea la expoziţia de Crăciun de la Carrefour – Arad
 • participarea la expoziţia de desene – ”Toamnă mândră darnică” şi ”O, ce veste minunată”
 • participarea la Concertul de colinde de la Arad

 

PUNCTE SLABE

 • distrugerea bazei sportive de către cei care o folosesc în afara orelor de curs
 • numărul mare de scutiri medicale acordate elevilor de către medicii de familie, fără motive întemeiate
 • fosa septică deteriorată, existentă în preajma terenului de handbal, care constituie un focar de infecţie şi un pericol pentru integritatea elevilor

PUNCTE TARI:

 • dezvoltarea capacităţii de investigare;
 • respectarea calendarului stabilit;
 • implicarea învăţătorilor în foarte multe proiecte educaţionale;
 • implicarea în programe de perfecţionare profesională;
 • cunoaşterea şi implementarea metodelor care duc la adaptarea procesului de învăţare la nevoile elevilor (nevoia de joc);
 • interes faţă de abordarea transdisciplinară;
 • Orientarea învăţării spre formarea de capacităţi intelectuale şi acţionale, folosirea metodelor interactive, stimularea gândirii creative, logice,  a activităţilor independente
 • implicarea învăţătorilor în educaţia morală şi socială a elevilor;
 • dinamismul membrilor comisiei;
 • Promovarea frumosului şi a bunului gust în organizarea spaţiilor interioare şi exterioare ale şcolii.
 • Organizarea de activităţi extraşcolare

PUNCTE SLABE

 • lipsa de comunicare;
 • resurse financiare şi informaţionale deficitare;
 • neimplicarea tuturor cadrelor didactice în stoparea aspectelor negative din comportamentul elevilor;

OPORTUNITĂŢI

 • valorificarea experienţelor în domeniu ale unor cadre didactice din comisie;
 • ieşirea din rutină;
 • optimizarea actului didactic prin diversificarea strategiilor de învăţare;
 • educarea adulţilor prin copii;
 • organizarea unor activităţi extraşcolare care pot duce la realizarea unor legături interumane strânse;

* Sporirea încrederii părinţilor în eficienţa şcolii.

 • introducerea şi utilizarea sistemului AEL;
 • disponibilitatea poliţiei de colaborare în stăvilirea stării infracţionale;

AMENINŢĂRI:

 • refuzul acceptării noului, fie din necunoaştere, fie din imposibilitatea desprinderii de tradiţional;
 • neînţelegerea unor concepte;
 • lipsa abilităţii de a lucra în grup şi în echipă, manifestate la unele cadre didactice;
 • diminuarea efectivelor de elevi, ca urmare a indicelui scăzut de natalitate;

Responsabil comisie metodică,
înv. Dehelean Nicoleta

 

 

 

Liceul Tehnologic

"Stefan Hell" Sântana

Strada Ghioceilor, Nr. 6, Sântana, Arad

Telefon : 0040-257.462.124

0040-257.462.962

Fax : 0040-257.462.124

e-mail : grupulscolarsantana@yahoo.com

Link-uri utile:

 

 

 

 

www.grupulscolarsantana.ro  

 Copyright © 2011 - Liceul Tehnologic "Stefan Hell" Sântana -  Toate drepturile sunt rezervate.


Back to content | Back to main menu